เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมประชุมผู้บริหารและครูวิชาการ

PDFพิมพ์อีเมล

นายทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการเร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กล่าวแนวทางการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพที่สำคัญของการจัดการศึกษา ย้ำให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู มีความตระหนักให้ความสำคัญของการเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วยเหลือครู และ ส่งเสริม ดูแลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ / จัดค่ายวิชาการนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และเร่งรัดให้โรงเรียนมีระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินการที่ชัดเจน

          นายอนิรุทธิ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ แจ้งเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรมการประชุมผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยความร่วมมือนายมานิตย์ พุทธโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา พร้อมทีมงานศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากร และนายกมล ชื่นทองคำ ศน.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ชม.เขต ๔ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

            เชิญติดตามรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prcmi4
                   ** ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงานข่าว**

นายทวี อุปสุขิน

ผอ.สพป.ชม.เขต ๔

เป็นประธานเปิด/บรรยายพิเศษโครงการเร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

 

หน่วยงานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOD)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สกสค.
สำนักงาน เลขาธิการ ครุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

Social Network

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้