ประธานประชุมมอบหมายงานกลุ่มอำนวยการ

PDFพิมพ์อีเมล

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ได้รับคำสั่งมอบหมาย จาก ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยให้กำกับ ดูแล ควบคุม แนะนำ ให้คำปรึกษา การปฎิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฎิบัติหน้าที่งานราชการ ตามกรอบงานของกลุ่มอำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาให้เป็นมรรคเป็นผล ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษา นโยบายของสพฐ. นโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ และตามหลักวิชา เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ชม.เขต ๔

 

 

หน่วยงานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOD)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สกสค.
สำนักงาน เลขาธิการ ครุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

Social Network

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้