สหกรณ์ออมทรัพยครูเชียงใหม่ จำกัด ย้ำเชื่อมโยงเครือข่าย'PR สพท.

PDFพิมพ์อีเมล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยนายสิทธัต คำวรรณ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555  ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และ นักประชาสัมพันธ์ สพท.เชียงใหม่ (สพป.เชียงใหม่ เขต 1-6 และ สพม.34) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

              1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระยะเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2555  (6 เดือนที่ผ่านมา)

              2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การการปฎิบัติงานการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ ตลอดจนถึงทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

             3.เพื่อนำปัญหา ที่ขาดตกบกพร่อง ไปพัฒนาปรับปรุงงานการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

             ทั้งหมดนี้สหกรณ์ฯ มีความต้องการให้การบริการข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงาน องค์กร เข้าสู่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้รับทราบอย่างรวดเร็ว และอย่างทั่วถึง                

             ในการนี้สหกรณ์ฯ ได้เชิญนายอภิชัย มัทวพันธุ์ (ลุงโทน) นักจัดรายการและผู้สื่อข่าว) สถานีวิทยุ อสมท.เชียงใหม่ FM 100.75 Mhz. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน

              ผู้เข้าร่วมประชุมจากสหกรณ์ฯ : คณะกรรมการอำนวยการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด อาทิ นายธนู มีสัตย์ ผอ.โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี ในฐานะรองประธานกรรมการ ; นายสมคิด คำมาสาร ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า อ.ดอยหล่อ ในฐานะเหรัญญิก ; นายวิชิต กำแพงแก้ว เลขานุการ ; นางสาวพนิดา จารุแสงไพโรจน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ 

              เป้าหมายหลักการประชุมวันนี้ คือ นักประชาสัมพันธ์ สพท.เชียงใหม่ (สพป.เชียงใหม่ เขต 1-6 และ สพม.34) ได้แก่

               1.นางสาวพัชรี สิงห์น้อย นักประชาสัมพันธ์ สพป.เเชียงใหม่ เขต 1

               2.นางกรศิริ กรองสุดยอด นักประชาสัมพันธ์ สพป.เเชียงใหม่ เขต 2

               3.นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ สพป.เเชียงใหม่ เขต 3

               4.นางฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ สพป.เเชียงใหม่ เขต 4

               5.นางกรรณิการ์ ชนันชนะ นักประชาสัมพันธ์ สพป.เเชียงใหม่ เขต 5

               6.นางกรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เเชียงใหม่ เขต 6

               7.นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ สพม.34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

               หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้บันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

               ประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ..ท่านผู้สนใจต้องการอ่านข่าวสารของ..วารสารสหกรณ์ฯ สามารถเปิดอ่านได้ ที่ www.cmcoop.or.th

                     **นางฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / รายงานข่าว**

นายสิททัต คำวรรณ

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

 ประจำปี 2555

นางฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ สพป.เเชียงใหม่ เขต 4

นายธนู มีสัตย์ ผอ.โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี

รองประธานกรรมการ

นายสมคิด คำมาสาร ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า อ.ดอยหล่อ

เหรัญญิก

นางกรรณิการ์ ชนันชนะ นักประชาสัมพันธ์ สพป.เเชียงใหม่ เขต 5

นางสาวพนิดา จารุแสงไพโรจน์

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

นางกรศิริ กรองสุดยอด นักประชาสัมพันธ์ สพป.เเชียงใหม่ เขต 2

(จากซ้ายมือ)

นางกรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เเชียงใหม่ เขต 6

นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ สพป.เเชียงใหม่ เขต 3

 (ขวามือ)

นางสาวพัชรี สิงห์น้อย

นักประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ สพม.34

(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

และคนนี้คือ น้องปิว ประชาสัมพันธ์

 สหกรณ์ออมทรัยพ์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โทรศัพท์ 0-5385-1888 ต่อ 0

โทรสาร 0-5385-0924

หน่วยงานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOD)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สกสค.
สำนักงาน เลขาธิการ ครุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

Social Network

ราคาทองคำวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้